83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

Ocena wodnoprawna

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

  • Ocena wodnoprawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej Na podstawie art. 425 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, określarodzaje inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.Uzyskania oceny wodnoprawnej wymagają inwestycje i działania:

  1. w zakresie korzystania z usług wodnych
  2. w zakresie długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej – długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych wynikające z odwodnienia zakładu górniczego;
  3. w zakresie piętrzenia wody podziemnej – piętrzenie wód podziemnych dokonywane w celu powiększenia zasobów wód podziemnych lub zahamowania przepływu wód podziemnych powyżej naturalnego poziomu zwierciadła tych wód;
  4. w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych – rekultywacja wód powierzchniowych lub wód podziemnych dokonywana w celu poprawy stanu jednolitych części wód w sposób przywracający pierwotne cechy hydrobiologiczne, gospodarcze lub rekreacyjne tych wód;
  5. w zakresie wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów – wprowadzanie do zbiorników wód śródlądowych substancji hamujących rozwój glonów;
  6. w zakresie wykonania określonych urządzeń wodnych
  7. w zakresie regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych
  8. w zakresie zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód
×