83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

Decyzja środowiskowa

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa)

1.            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

2.            Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

A.            przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

B.           przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

×