83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

Kody Odpadów

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

Tu możecie Państwo pobrać DARMOWE gotowe etykiety z kodem i rodzajem odpadu do wydruku w formacie PDF.
Taka etykieta powinna znajdować się na pojemniku na odpady w widocznym miejscu
.

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów.pdf

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza i jego stopów.pdf

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13 Odpady spawalnicze

12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99 Inne niewymienione odpady

12 03 01* Wodne ciecze myjące

12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury.pdf

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.pdf

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 Zużyte opony

16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 07* Filtry olejowe

16 01 08* Elementy zawierające rtęć

16 01 09* Elementy zawierające PCB

16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13* Płyny hamulcowe

16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17 Metale żelazne

16 01 18 Metale nieżelazne

16 01 19 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkło

16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22 Inne niewymienione elementy

16 01 99 Inne niewymienione odpady

16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 07* Rtęć metaliczna

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 04 01* Odpadowa amunicja

16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)

16 04 03* Inne materiały wybuchowe

16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierające rtęć

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99 Inne niewymienione odpady

16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniające

16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne

16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 03* Smoła i produkty smołowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest

17 08 01* Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99 Inne niewymienione odpady

19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji

19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99 Inne niewymienione odpady

19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08

19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone

19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć

19 04 01 Zeszklone odpady

19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03* Niezeszklona faza stała

19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99 Inne niewymienione odpady

19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99 Inne niewymienione odpady

19 08 01 Skratki

19 08 02 Zawartość piaskowników

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99 Inne niewymienione odpady

19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02 Osady z klarowania wody

19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04 Zużyty węgiel aktywny

19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99 Inne niewymienione odpady

19 10 01 Odpady żelaza i stali

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych

19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 11 01* Zużyte filtry iłowe

19 11 02* Kwaśne smoły

19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe

19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99 Inne niewymienione odpady

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 Szkło

19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08 Tekstylia

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

×