83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

BDO-ODPADY

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Obsługa Rejestru BDO odbywa się tylko elektronicznie on-line.

Zapraszamy do współpracy firmy z całego kraju.

Wykonujemy Rejestrację w BDO i pomagamy w określeniu zakresu wpisu do Rejestru.

Po uzyskaniu wpisu do Rejestru BDO, świadczymy usługi prowadzenia  Kart Ewidencji Odpadów – KEO oraz sporządzania Karty Przekazania Odpadu – KPO.

Uzyskanie wpisu do Rejestru BDO jest wymagane w przypadku prowadzenia działalności, z której mogą powstawać odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne.

Odpady powstające w wyniku świadczenia usług czy produkcji, po przekroczeniu ilości zwolnionych z prowadzenia ewidencji, należy ewidencjonować w Rejestrze BDO i przekazywać na podstawie Karty Przekazania Odpadu – KPO.

Odpady powstające w części socjalnej dla pracowników, są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru w BDO. W przypadku wytwarzania innych odpadów, powstających w wyniku prowadzonej działalności czy świadczenia usług, obowiązek wpisu do Rejestru BDO nadal pozostaje.

Na podstawie prowadzonej ewidencji sporządzane jest roczne sprawozdanie o odpadach, które również jest obecnie wymagane tylko w formie elektronicznej i wysyłane za pośrednictwem Rejestru BDO.

Przykłady kiedy wymagany jest wpis do Rejestru BDO:

1. Warsztat samochodowy

Powstające odpady:

– zużyte filtry

– oleje

– opony

– zużyte części samochodowe

– sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), ubrania ochronne

– różnego rodzaju opakowania

2. Usługi budowlane

Powstające odpady:

– Gruz betonowy z rozbiórek i remontów

– gruz ceglany

– zmieszane odpady budowlane

– drewno (w tym karpiny)

– szkło

– tworzywa sztuczne

– żelazo i stal

– gleba i ziemia, w tym kamienie

3. Gabinety lekarskie i niektóre kosmetyczne

– odpady medyczne

4. Sklepy

– odpady opakowaniowe

– wprowadzenie na rynek opakowań z tworzyw sztucznych (torby foliowe)

 Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wpisowi do rejestru nie podlegają:

–  osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej) oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne

– podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:

w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

– podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,

– transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Poza wymienionymi wyżej podmiotami, pozostali przedsiębiorcy podlegają pod obowiązek uzyskania wpisu w Rejestrze BDO, jeśli nie są na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

Pełna lista podmiotów podlegających pod Rejestrację w BDO

W zakresie produktów takich jak oleje, smary, opony:

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów
 • organizacje odzysku
 • eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi

W zakresie recyklingu pojazdów:

 • wprowadzający pojazdy
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów
 • prowadzący stacje demontażu
 • prowadzący strzępiarki

W zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele
 • zbierający zużyty sprzęt
 • prowadzący zakłady przetwarzania
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku

W zakresie baterii lub akumulatorów:

 • wprowadzają baterie lub akumulatory
 • prowadzą zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • podmioty pośredniczące

W zakresie opakowań:

 • organizacje odzysku opakowań
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach
 • eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową

W zakresie odpadów:

 • prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie
 • transportujący odpady
 • sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu
 • prowadzą zakłady recyklingu statków
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu

×