83-050, Gdańsk, Polska
+48 518 372 404
biuro@eco-audyt.pl

Rodo

Doradztwo środowiskowe - obsługa firm

RODO

Obowiązek informacyjny RODO (GDPR) w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest ENVIPLUS Szymańska, Klucha Sp. J., ul. Rybacka 3B/2, 80-340 Gdańsk.
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy, tj. realizacji wynikających z umowy obowiązków stron – przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu; realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz w zakresie obowiązku prawnego (np. dokumentacja księgowa, faktury).
 3. Kategorie danych osobowych obejmują, m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy/organizacji, PESEL, NIP i Regon, numer telefonu, adres e-mail, adres (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj), dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, partnerom oraz instytucjom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówionej przez Państwa usługi.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 6. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie danych poza ten obszar może mieć miejsce w przypadku zamówienia przez Państwa usługi, która jest świadczona przez firmę mającą swoją siedzibę poza EOG.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, bez nich nie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie umowy.
×